Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu
ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72-600 Świnoujście tel.: (91) 321-97-77 fax: (91) 321-97-75 e-mail: Napisz do nas
Wyszukiwarka

Aktualności więcej artykułów

Życzenia

Z okazji zbliżających się Świąt więcej

Praca w MOPR

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku psychologa, pedagoga lub terapeuty w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie   Kandydat musi posiadać:   na stanowisku psychologa: ukończone studia II stopnia na kierunku psychologia i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach lub placówkach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin;   na stanowisku pedagoga: ukończone studia II stopnia na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, pedagogika resocjalizacyjna lub studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy w instytucjach lub placówkach realizujących zadania  na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.   na stanowisku terapeuty: udokumentowane przygotowanie do prowadzenia  terapii z ofiarami przemocy w rodzinie.   Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony około jednego roku z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony. Wymiar czasu pracy – cały etat.   Osoby zainteresowane podjęciem pracy powinny złożyć: 1)      podanie o przyjęcie do pracy, 2)      wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 3)      dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, 4)      dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach), 5)      oświadczenie, że: a)      jest obywatelem polskim, b)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 6)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).   Miejsce składania dokumentów: dokumenty należy składać w siedzibie MOPR  w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4 pok. 314 (III piętro).   Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

więcej

Praca w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świnoujściu Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor weterynaryjny w zespole ds.bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej   Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Adres urzędu Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świnoujściu ul.Grunwaldzka 71   72-600 Świnoujście   Miejsce wykonywania pracy: Świnoujście Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świnoujściu ul.Grunwaldzka 71
72-600 Świnoujście Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kontrola podmiotów produkujących środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych obsługa i wprowadzanie danych do programów SPIWET, TRACES sporządzanie sprawozdawczości okresowej i bieżącej sprawowanie nadzoru nad eksportem produktów pochodzenia zwierzęcego prowadzenie rejestrów podmiotów nadzorowanych realizacja zadań związanych z krajowym programem badań kontrolnych Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań   -praca w Inspektoracie oraz w terenie,   -wyjazdy służbowe,   -praca przy komputerze


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy   Siedziba Inspektoratu mieści się w budynku parterowym.    Narzędzia pracy- komputer i inne urządzenia biurowe, sprzęt specjalistyczny.


Inne     Wymagania związane ze stanowiskiem pracy n i e z b ę d n e wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe związane z higieną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego pozostałe wymagania niezbędne: znajomość przepisów weterynaryjnych (polskich i UE) dotyczących środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego posiadanie prawa jazdy kat.B umiejętność biegłej obsługi komputera wymagania dodatkowe ogólna znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych w szczególności z zakresu higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego rzetelność, wnikliwość, obowiązkowość, punktualność komunikatywność, kultura pracy i kultura osobista Wymagane dokumenty i oświadczenia: życiorys i list motywacyjny oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego Inne dokumenty i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia Termin składania dokumentów: 12-12-2014 Miejsce składania dokumentów: Powiatowy Inspektorat Weterynarii     Grunwaldzka 71/-   72-600 Świnoujście

Inne informacje: telefon 31 321 70 86

więcej

Praca w MOPR

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Dział Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego ul. J. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu poszukuje kandydata do pracy na stanowisku specjalisty pracy z rodziną w mieszkaniu chronionym. Szczegóły oferty dostpene sa na stronie http://mopr.swinoujscie.pl/

więcej

Propozycje urzędu

Formy aktywizacji

Informacje ogólne

Dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu Ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej ramach projektu „Kierunek Praca”   współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI. Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3.   Projekt „Kierunek Praca” kierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu, spełniających następujące warunki:     Kategoria bezrobotnych Liczba osób Osoby po 50 r.ż (oznacza bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy, który nie ukończył 50 lat) 3 kobiety Osoby do 30 r.ż. (oznacza bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy, który nie ukończył 30 lat) 3 kobiety Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy: - do 25 roku życia, - długotrwale bezrobotne albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, - powyżej 50 roku życia, - bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, - samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, - które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia, - bezrobotne niepełnosprawne.   3 kobiety 5 mężczyzn   Informacje szczegółowe: Pani Małgorzata Molenda, tel. 91 321 97 53 lub osobiście Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/2A, 72-600 Świnoujście, pok.  1   ZAPRASZAMY WSZYSTKIE OSOBY ZAINTERESOWANE !! więcej

Pośrednictwo pracy

Usługi świadczone przez pośrednictwo pracy   Pośrednictwo Pracy polega na udzieleniu pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia. W dniu wizyty w Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu w Pośrednictwie Pracy lub Poradnictwie Zawodowym, poznajesz swojego opiekuna grupy. To on przedstawi Ci wszystkie oferty pracy, jakimi na dany dzień dysponuje urząd.
Sprawdzi dla Ciebie oferty pracy w Internecie na innych portalach z pracą.
Pośrednik pracy pomoże Ci w poszukiwaniu pracy. Skieruje do pracodawców, którzy zgłosili nam wolne miejsce pracy, gdy posiadasz oczekiwane przez niego kwalifikacje.

Opiekun podpowie Ci, jakie masz prawa i obowiązki będąc osobą bezrobotną, poinformuje o aktualnie realizowanych programach i projektach urzędu, przedstawi możliwości podniesienia lub uzupełnienia posiadanych kwalifikacji, aby zwiększyć Twoje szanse na znalezienie zatrudnienia. Podpowie Tobie również jak rozpocząć własną działalność gospodarczą, jeżeli wykazujesz cechy przedsiębiorcze.

więcej

Klub pracy

To miejsce, w którym osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą uzyskać kompleksową pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Podstawowym zadaniem Klubu Pracy jest prowadzenie zajęć dla bezrobotnych i osób poszukujących pracy w celu nabycia umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia. więcej

Spotkania informacyjne

spotkania informacyjne - mogą dotyczyć: rynku pracy, zawodów, ogólnej sytuacji na rynku pracy, szans zatrudnienia w poszczególnych zawodach na lokalnym rynku pracy, możliwości podjęcia własnej działalności, podniesienia własnych kwalifikacji, a także działania instytucji kształcących w danym zawodzie, więcej

Grupowe informacje zawodowe

informacje grupowe - mogą obejmować te same informacje, co informacja indywidualna, tylko w formie spotkań grupowych, więcej

Zajęcia aktywizacyjne

Zajęcia aktywizacyjne to realizowane w formie warsztatów krótkie zajęcia dla osób chcących uzupełnić wiedzę i nabyć umiejętności potrzebne w aktywnym poszukiwaniu pracy. więcej

Porady grupowe

   porady grupowe - wraz z innymi członkami grupy, z pomocą doradcy w atmosferze akceptacji i otwartości będziesz mógł zdefiniować własne problemy zawodowe i wspólnie określić możliwe sposoby ich rozwiązania więcej

Targi pracy

Targi pracy umożliwiają osobisty kontakt pracodawcy z osobami poszukującymi pracy oraz zapoznanie się z sytuacją na lokalnym rynku pracy. więcej

Giełdy pracy

Giełdy pracy umożliwiają pracodawcy bezpośredni kontakt z odpowiednio dobraną przez pośrednika grupą kandydatów do pracy. Giełdy organizowane są w sytuacji, gdy pracodawca lub kilku pracodawców wyraża chęć bezpośredniego spotkania z większą grupą kandydatów do pracy w jednym lub kilku zawodach. więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij